otr-212x300-1Szanowni Państwo,

To już 20 lat odkąd na rynku wydawnictw medycznych pojawiła się nowa pozycja, czasopismo naukowe ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA REHABILITACJA.

Pokrótce przypomnę najważniejsze wydarzenia dla naszego periodyku, które pozwoliły na uznanie w oczach środowiska medycznego, wśród lekarzy ortopedów, traumatologów, chirurgów i innych specjalistów pokrewnych dyscyplin:
–   pozyskanie do współpracy najwybitniejszych luminarzy świata nauki;
–   stała obecność periodyku na wszystkich najważniejszych zjazdach, sympozjach i konferencjach naukowych, kilkanaście z nich pod patronatem OTR;
–   uzyskanie wysokiej punktacji w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (15 p.) oraz lndex Copernicus Value (126,31 p.), co czyni periodyk najwyżej ocenianym polskim czasopismem poświęconym narządowi ruchu;
zaistnienie OTR w międzynarodowych bibliograficznych bazach MEDLINE, EMBASE, SCOPUS, PSJD, GBL i IC. Złożona została także aplikacja w Instytucie Thomsona, gdzie zabiegamy o przynależność do najważniejszej światowej bazy bibliograficznej – Impact Factor;
–   wzbogacenie wariantu językowego OTR, począwszy od wydania 1/2007, ukazuje się w wersji polsko-angielskiej;
–   udostępnienie pełnej wersji treści artykułów on-line;
–   poprawa szaty graficznej, zwiększenie objętości przy zachowaniu, założonej przed jedenastu laty, sesyjności wydań oraz układu treści;
–   poszerzenie zasięgu czasopisma o kraje Europy Wschodniej. Pozyskanie do Rady Naukowej specjalistów z tego regionu Europy, co ułatwia promocję periodyku na terenie danego kraju wśród lekarzy.
Osiągnięty sukces zawdzięczamy w dużej mierze Wam, Drodzy Czytelnicy! Z satysfakcją chcę podkreślić, że dzięki współpracy ze znanymi Firmami i możliwości prezentacji wielu znakomitych produktów, czasopismo ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA REHABILITACJA zostało bardziej docenione i stało się w pełni wiarygodne. Reklama produktów stanowi ważną i integralną część czasopisma, dzięki niej odbiorca otrzymuje pełny wachlarz informacji niezbędnych w praktyce zawodowej. Przeprowadzona przez wydawnictwo sonda wykazała, że reklamy przyjmowane są z dużym zainteresowaniem, i to niezależnie od tego czy są one zamieszczane w kontekście publikowanego artykułu, czy też bez związku z tematem przewodnim wydania. Kończąc, pozwolę sobie zaprosić Państwa do zapoznania się z dalszymi informacjami na temat czasopisma. W przypadku jakichkolwiek zapytań, pozostaję do Państwa dyspozycji, zaproponuję, doradzę i pomogę w wyborze odpowiedniej formy reklamy.

Dział Marketingu

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

“Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” jest pierwszym i jedynym w Polsce periodykiem naukowym łączącym tematy dyscyplin medycznych określonych w tytule. Ortopedia i rehabilitacja, to dwie odrębne specjalności, ale ściśle ze sobą powiązane. I chociaż wszyscy zainteresowani zdają sobie sprawę z faktu, że to powiązanie wynika z konieczności ścisłej współpracy w procesie leczenia większości chorób narządów ruchu, to obowiązujące kanony postępowania terapeutycznego w praktyce nie zawsze są spójne.
Przewodnią ideą czasopisma jest dążenie do traktowania obu specjalności jako równoprawnych elementów kompleksowego postępowania leczniczego, które, zgodnie z założeniami nowoczesnej terapii, muszą się wzajemnie uzupełniać.
Wysoki poziom merytoryczny czasopisma jest zagwarantowany udziałem w Radzie Programowej wybitnych specjalistów ortopedii, traumatologii, rehabilitacji i fizjoterapii. Są nimi m. in. Kierownicy większości Klinik i Katedr Ortopedii z całej Polski, a także Prezesi poszczególnych Towarzystw Naukowych.

Jako pierwsze czasopismo w Polsce zostało uprawnione do korzystania ze znaku (logo) “Dekady kości i stawów” (The Bone and Joint Decade) nadanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Zbiorcze opracowania naukowe i praktyczne określonych zagadnień tematycznych są przedstawiane w sposób kompleksowy, uwzględniający zarówno patofizjologię i patogenezę poszczególnych schorzeń narządów ruchu, możliwości ich leczenia zachowawczego i operacyjnego, w tym rehabilitacji, jako istotnego i pełnoprawnego elementu terapii. Niezbędnym uzupełnieniem jest w każdym wypadku prezentacja metod i urządzeń diagnostycznych, a także leków i urządzeń medycznych, których wykorzystanie pozwala na wczesne i precyzyjne wykrycie poszczególnych chorób, a także skuteczne ich leczenie.

Autorami prac zamieszczonych w periodyku są wybitni naukowcy z Polski i ze świata, specjaliści w dziedzinie ortopedii, traumatologii, rehabilitacji, radiologii, a także innych specjalności, związaną z profilaktyką i leczeniem chorób obrażeń narządu ruchu.

Z uwagi na rangę i oddziaływanie, czasopismo “Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” obejmuje często Naukowy Patronat Medialny nad ogólnopolskimi przedsięwzięciami specjalistycznymi.

KATEGORIE ARTYKUŁÓW ZAMIESZCZANYCH W OTR

Artykuły oryginalne: doniesienia z dotychczas niepublikowanych wyników w zakresie przeprowadzonych przez autorów eksperymentów naukowych, w celu potwierdzenia lub obalenia jasno określonej tezy badawczej. Większość artykułów w czasopiśmie należy do tej kategorii.
Artykuły przeglądowe: doniesienia przedstawiające obecny stan wiedzy na dany temat, ze szczególnym uwzględnieniem bieżących kontrowersji, podejścia teoretycznego i praktycznego do zagadnienia, nierozwiązanych problemów itp., uwzględniające właściwie dobrane piśmiennictwo.
Prace kazuistyczne: szczegółowe opisy procesu diagnozowania i/lub leczenia 1-3 pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem nietypowych lub trudnych aspektów terapii opisanego przypadku, w zakresie tematów klinicznych szczególnie interesujące dla czytelników  OTR .
Krótkie doniesienia: niezbyt długie opisy wybranych rozwiązań klinicznych w przypadku konkretnych problemów, ewentualnie nowe odkrycia, jeszcze niepotwierdzone eksperymentalnie.
Forum dyskusyjne: uzasadnione opinie na dany temat i/lub zalecenia dla praktyki klinicznej, sprawy prawne, sprawy dotyczące zawodu lekarza specjalizującego się w : ortopedii, rehabilitacjii lub fizjoterapii
Artykuły historyczne: prezentacja ważnych postaci, nurtów i postępów w dziedzinie ortopedii, zwłaszcza w Polsce.

Stałe Działy: Strony Prezesa, Listy do Redakcji, Sprawozdania, Szkolenia podyplomowe, Komunikaty.

Szkolenie Podyplomowe

W każdym wydaniu publikowanych jest  od 10 do 12 prac, udział poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:
Artykuły oryginalne –  ok. 70% – 80%
Artykuły przeglądowe – ok. 10%
Pozostałe kategorie – ok. 10%