otr-212x300-1

“Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” jest pierwszym i jedynym w Polsce periodykiem naukowym łączącym tematy dyscyplin medycznych określonych w tytule. Ortopedia i rehabilitacja, to dwie odrębne specjalności, ale ściśle ze sobą powiązane. I chociaż wszyscy zainteresowani zdają sobie sprawę z faktu, że to powiązanie wynika z konieczności ścisłej współpracy w procesie leczenia większości chorób narządów ruchu, to obowiązujące kanony postępowania terapeutycznego w praktyce nie zawsze są spójne.

Przewodnią ideą czasopisma jest dążenie do traktowania obu specjalności jako równoprawnych elementów kompleksowego postępowania leczniczego, które, zgodnie z założeniami nowoczesnej terapii, muszą się wzajemnie uzupełniać.

Wysoki poziom merytoryczny czasopisma jest zagwarantowany udziałem w Radzie Programowej wybitnych specjalistów ortopedii, traumatologii, rehabilitacji i fizjoterapii. Są nimi m. in. Kierownicy większości Klinik i Katedr Ortopedii z całej Polski, a także Prezesi poszczególnych Towarzystw Naukowych.

Indeksowane w: Index Copernicus, Index Medicus/MEDLINE, EMBASE/Excerpta Medica, EMCare, Scopus, PSJD, Google Scholar i Polish Medical Bibliography (GBL).
Aktualna punktacja czasopisma: SNIP: 0,354, SJR- Q3: 0,29, IH -19, ICV:121.1, MEiN: 40 pkt

Jako pierwsze czasopismo w Polsce zostało uprawnione do korzystania ze znaku (logo) “Dekady kości i stawów” (The Bone and Joint Decade) nadanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Zbiorcze opracowania naukowe i praktyczne określonych zagadnień tematycznych są przedstawiane w sposób kompleksowy, uwzględniający zarówno patofizjologię i patogenezę poszczególnych schorzeń narządów ruchu, możliwości ich leczenia zachowawczego i operacyjnego, w tym rehabilitacji, jako istotnego i pełnoprawnego elementu terapii. Niezbędnym uzupełnieniem jest w każdym wypadku prezentacja metod i urządzeń diagnostycznych, a także leków i urządzeń medycznych, których wykorzystanie pozwala na wczesne i precyzyjne wykrycie poszczególnych chorób, a także skuteczne ich leczenie.

Autorami prac zamieszczonych w periodyku są wybitni naukowcy z Polski i ze świata, specjaliści w dziedzinie ortopedii, traumatologii, rehabilitacji, radiologii, a także innych specjalności, związaną z profilaktyką i leczeniem chorób obrażeń narządu ruchu.

Z uwagi na rangę i oddziaływanie, czasopismo “Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” obejmuje często Naukowy Patronat Medialny nad ogólnopolskimi przedsięwzięciami specjalistycznymi.

KATEGORIE ARTYKUŁÓW ZAMIESZCZANYCH W OTR

Artykuły oryginalne: doniesienia z dotychczas niepublikowanych wyników w zakresie przeprowadzonych przez autorów eksperymentów naukowych, w celu potwierdzenia lub obalenia jasno określonej tezy badawczej. Większość artykułów w czasopiśmie należy do tej kategorii.
Artykuły przeglądowe: doniesienia przedstawiające obecny stan wiedzy na dany temat, ze szczególnym uwzględnieniem bieżących kontrowersji, podejścia teoretycznego i praktycznego do zagadnienia, nierozwiązanych problemów itp., uwzględniające właściwie dobrane piśmiennictwo.
Prace kazuistyczne: szczegółowe opisy procesu diagnozowania i/lub leczenia 1-3 pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem nietypowych lub trudnych aspektów terapii opisanego przypadku, w zakresie tematów klinicznych szczególnie interesujące dla czytelników  OTR .
Krótkie doniesienia: niezbyt długie opisy wybranych rozwiązań klinicznych w przypadku konkretnych problemów, ewentualnie nowe odkrycia, jeszcze niepotwierdzone eksperymentalnie.
Forum dyskusyjne: uzasadnione opinie na dany temat i/lub zalecenia dla praktyki klinicznej, sprawy prawne, sprawy dotyczące zawodu lekarza specjalizującego się w : ortopedii, rehabilitacjii lub fizjoterapii
Artykuły historyczne: prezentacja ważnych postaci, nurtów i postępów w dziedzinie ortopedii, zwłaszcza w Polsce.

Stałe Działy: Strony Prezesa, Listy do Redakcji, Sprawozdania, Szkolenia podyplomowe, Komunikaty.

Szkolenie Podyplomowe

W każdym wydaniu udział poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:
Artykuły oryginalne –  ok. 70% – 80%
Artykuły przeglądowe – ok. 10%
Pozostałe kategorie – ok. 10%