jocsa-212x300

„Journal of Combat Sports and Martial Arts (JCSMA)” jest czasopismem recenzowanym zawierającym artykuły źródłowe oparte na badaniach własnych autorów, jak też artykuły przeglądowe i polemiczne. Tematyka artykułów publikowanych na łamach JCSMA obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z kulturą fizyczną, wychowaniem fizycznym, naukami medycznymi, fizjologią człowieka, medycyną sportową, sportem i rekreacją, teorią sportu i zdrowiem publicznym. W skład Rady Naukowej wchodzą specjaliści z wielu krajów, reprezentujący liczne specjalizacje, co gwarantuje wysoki poziom naukowy publikowanych artykułów. JCSMA ukazuje się dwa razy do roku. Redakcja akceptuje artykuły (napisane w języku angielskim, zawierające streszczenia i słowa kluczowe.

OGÓLNE ZASADY PREZENZOWANIA I PRZYJMOWANIA RĘKOPISÓW DO DRUKU, INSTRUKCJE DLA AUTORÓW

Uwaga: W roku 2013 wprowadzono istotne zmiany Polityki Wydawniczej.

Zmiany dotyczą formularzy zgłoszeniowych (tylko w wersji elektronicznej, dostępnej w Panelu Kontrolnym na stronie internetowej czasopisma), jak też wprowadzenie opłat za publikację artykułu.

Ze względu na stale rosnące koszty wydruku oraz coraz wyższe opłaty, jakie wydawca ponosi z tytułu rozwijania i utrzymywania „aktywnej” strony internetowej, itp., jesteśmy zmuszeni wprowadzić opłatę za publikację każdego artykułu w wysokości 200 PLN (+VAT) – bez względu na objętość pracy.

(EN)

„Journal of Combat Sports and Martial Arts”- EDITORIAL POLICY AND GENERAL INFORMATION
„Journal of Combat Sports and Martial Arts (JCSMA)” – is a pre-reviewed journal featuring original scientific articles based on original research, as well as review and opinion articles. The subject matter of the articles published in JCSMA covers a wide spectrum of issues connected with physical culture, physical education, health sciences, human physiology, sports medicine, sports and recreation, theory of sport, public health. The Advisory Board includes specialists from many countries, representing various specialties, guaranteeing the high scientific level of the published articles. JCSMA is published twice a year. The editors accept articles in English, with abstracts and key words.

 

GENERAL INFORMATION RULES FOR REVIEW AND ACCEPTANCE OF MANUSCRIPTS, INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
Note. Significant changes in the Editorial Policy, which will be introduced from 2013.
The changes will apply to include forms for submission of entries (only in electronic record-authors of the work yourself, through the Publishing Control Panel available on the website of the magazine), as well as the introduction of fees for publication.
Due to the rising costs of publishing, higher and higher outlays incurred by the publisher in connection with the development and maintenance of the “active” web site, etc., we are forced to introduce a fee for the publication of each article in the amount of PLN 200 (+ VAT) – regardless of the volume of work.

Sincerely,
Editorial Board
“Journal of Combat Sports and Martial Arts”
This information was included in issue 2/2012.