ACTA Neuropsychologia

ACTA NEUROPSYCHOLOGICA jest recenzowanym kwartalnikiem naukowym publikującym oryginalne artykułu poświecone wszystkim aspektom związku mózgu z zachowaniem człowieka, w skład których wchodzą (co nie znaczy, że ogranicza się wyłącznie do tej tematyki):

  • neurobehawioralne zaburzenia (diagnoza i leczenie, społeczne i prawne konsekwencje, etyczne i moralne problemy itp.),
  • problemy mózgowe/umysowe,
  • teorie funkcjonowania mózgu, procesów emocjonalnych, funkcji mowy.

ACTA NEUROPSYCHOLOGICA to oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Pierwsze i jedyne w Polsce. Czasopismo  poświęcone neuropsychologii, publikującym prace kliniczne (oryginalne-badawcze lub studium przypadków), a także prace naukowe o charakterze przeglądowym, poglądowym i informacyjne z zakresu neuropsychologii, psychiatrii, neurologii, neurochirurgii i rehabilitacji ośrodkowego układu nerwowego.

ACTA NEUROPSYCHOLOGICA jest wydawany w języku angielskim – jako bezwzględnie  obowiązującym – szczególnie w obrębie zaprezentowanych obszarów wiedzy.

Kwartalnik ACTA NEUROPSYCHOLOGICA powstał w 2003 roku z powodu powiększającej się dysproporcji pomiędzy małą ilością regularnie ukazujących się czasopism naukowych poświęconych neuropsychologii, a liczbą osób pracujących na tym polu, jak również dynamicznym rozwojem tej dziedziny nauki.

Odbiorcami pisma są specjaliści reprezentujący ww. dziedziny nauki i praktyki klinicznej.

Wysoki poziom naukowy czasopisma potwierdzany jest poprzez coroczną ocenę (ranking) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 pkt. d. KBN) i Index Copernicus (5,84 IC).

NAKŁAD – 3000 egzemplarzy

CZĘSTOTLIWOŚĆ –  4 numery w ciągu roku

FORMY DYSTRYBUCJI:
. prenumerata
. sprzedaż detaliczna przez wybrane księgarnie na terenie kraju
. stała promocja podczas kongresów i konferencji naukowych na terenie całej Polski