Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

To już 17 lat odkąd na rynku wydawnictw medycznych pojawiła się nowa pozycja, czasopismo naukowe ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA REHABILITACJA.
Pokrótce przypomnę najważniejsze wydarzenia dla naszego periodyku, które pozwoliły na uznanie w oczach środowiska medycznego, wśród lekarzy ortopedów, traumatologów, chirurgów i innych specjalistów pokrewnych dyscyplin:
–   pozyskanie do współpracy najwybitniejszych luminarzy świata nauki;
–   stała obecność periodyku na wszystkich najważniejszych zjazdach, sympozjach i konferencjach naukowych, kilkanaście z nich pod patronatem OTR;
–   uzyskanie wysokiej punktacji w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (15 p.) oraz lndex Copernicus Value (126,31 p.), co czyni periodyk najwyżej ocenianympolskim czasopismem poświęconym narządowi ruchu;
– zaistnienie OTR w międzynarodowych bibliograficznych bazach MEDLINE, EMBASE, SCOPUS, PSJD, GBL i IC, w której znajduje się obecnie na wysokim miejscu wśród ponad 900 zarejestrowanych tam czasopism naukowych. Złożona została także aplikacja w Instytucie Thomsona, gdzie zabiegamy o przynależność do najważniejszej światowej bazy bibliograficznej – Impact Factor;
–   wzbogacenie wariantu językowego OTR, począwszy od wydania 1/2007, ukazuje się w wersji polsko-angielskiej;
–   udostępnienie pełnej wersji treści artykułów on-line;
–   poprawa szaty graficznej, zwiększenie objętości przy zachowaniu, założonej przed jedenastu laty, sesyjności wydań oraz układu treści;
–   poszerzenie zasięgu czasopisma o kraje Europy Wschodniej. Pozyskanie do Rady Naukowej specjalistów z tego regionu Europy, co ułatwia promocję periodyku na terenie danego kraju wśród lekarzy;
–   uzyskanie przez OTR opinii najnowocześniejszego, naukowego forum opiniotwórczego w Polsce.
Osiągnięty sukces zawdzięczamy w dużej mierze Wam, Drodzy Państwo! Z satysfakcją chcę podkreślić, że dzięki współpracy ze znanymi Firmami i możliwości prezentacji wielu znakomitych produktów, czasopismo ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA REHABILITACJA zostało bardziej docenione i stało się w pełni wiarygodne. Reklama produktów stanowi ważną i integralną część czasopisma, dzięki niej odbiorca otrzymuje pełny wachlarz informacji niezbędnych w praktyce zawodowej. Przeprowadzona przez wydawnictwo sonda wykazała, że reklamy przyjmowane są z dużym zainteresowaniem, i to niezależnie od tego czy są one zamieszczane w kontekście publikowanego artykułu, czy też bez związku z tematem przewodnim wydania. Kończąc, pozwolę sobie zaprosić Państwa do zapoznania się z dalszymi informacjami na temat czasopisma. W przypadku jakichkolwiek zapytań, pozostaję do Państwa dyspozycji, zaproponuję, doradzę i pomogę w wyborze odpowiedniej formy reklamy.

Dział Marketingu

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

„Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” jest pierwszym i jedynym w Polsce periodykiem naukowym łączącym tematy dyscyplin medycznych określonych w tytule. Ortopedia i rehabilitacja, to dwie odrębne specjalności, ale ściśle ze sobą powiązane. I chociaż wszyscy zainteresowani zdają sobie sprawę z faktu, że to powiązanie wynika z konieczności ścisłej współpracy w procesie leczenia większości schorzeń narządów ruchu, to obowiązujące kanony postępowania terapeutycznego w praktyce nie zawsze są spójne.
Przewodnią ideą czasopisma jest dążenie do traktowania obu specjalności jako równoprawnych elementów kompleksowego postępowania leczniczego, które, zgodnie z założeniami nowoczesnej terapii, muszą się wzajemnie uzupełniać.
Wysoki poziom merytoryczny czasopisma jest zagwarantowany udziałem w Radzie Programowej najwybitniejszych specjalistów ortopedii, traumatologii, rehabilitacji i fizjoterapii. Są nimi m. in. Kierownicy wszystkich Klinik i Katedr Ortopedii z całej Polski, a także Prezesi poszczególnych Towarzystw Naukowych.

Jako pierwsze czasopismo w Polsce zostało uprawnione do korzystania ze znaku (logo) „Dekady kości i stawów” (The Bone and Joint Decade) nadanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Podstawowym założeniem magazynu jest ukierunkowanie tematyczne każdego wydania. Zbiorcze opracowania naukowe i praktyczne określonych zagadnień tematycznych są przedstawiane w sposób kompleksowy, uwzględniający zarówno patofizjologię i patogenezę poszczególnych schorzeń narządów ruchu, możliwości ich leczenia zachowawczego i operacyjnego, jak również rehabilitacji, jako istotnego i pełnoprawnego elementu terapii. Niezbędnym uzupełnieniem jest w każdym wypadku prezentacja metod i urządzeń diagnostycznych, a także leków i urządzeń medycznych, których wykorzystanie pozwala na wczesne i precyzyjne wykrycie poszczególnych chorób, a także skuteczne ich leczenie.

Autorami wiodących prac zamieszczonych w periodyku są najwybitniejsi w Polsce, a także na świecie, specjaliści w dziedzinie ortopedii, traumatologii, rehabilitacji, radiologii, a także innych specjalności, związanych z prezentowaną w każdym wydaniu tematyką.

Z uwagi na rangę i oddziaływanie, czasopismo „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” obejmuje często Naukowy Patronat Medialny nad ogólnopolskimi przedsięwzięciami specjalistycznymi, m. in.:
2015 rok – III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. „Współczesne metody profilaktyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów”, Warszawa 11-12 września 2015 r.,
2014 rok – I Cykliczne Sympozjum Naukowe nt. „Nowości w ortopedii, traumatologii i rehabilitacji narządu ruchu”, Warszawa 28 listopada 2014 r.,
2013 rok – II Interdyscyplinarny Kongres Naukowy Postępy 2013 nt. „Prewencja wybranych wad rozwojowych, chorób i obrażeń narządu ruchu w XXI wieku”,
2007 rok – II Środkowoeuropejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, Kraków 11-13 października 2007 r.,
2006 rok – V (JUBILEUSZOWY!) Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. „Leczenie rekonstrukcyjne i rehabilitacja w onkologii narządu ruchu”, Warszawa, 8-9 grudnia 2006 r.,
2006 rok – IV Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. „Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa”, Warszawa, 23-25 czerwca 2006 r.,
2005 rok – III Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. „Zachowawcze i paliatywne leczenie zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu”, Warszawa, 9-10 grudnia 2005 r.

KATEGORIE ARTYKUŁÓW ZAMIESZCZANYCH W „OTR”

Artykuły oryginalne: doniesienia z dotychczas niepublikowanych wyników w zakresie przeprowadzonych przez autorów eksperymentów naukowych, w celu potwierdzenia lub obalenia jasno określonej tezy badawczej. Większość artykułów w czasopiśmie należy do tej kategorii.
Artykuły przeglądowe: doniesienia przedstawiające obecny stan wiedzy na dany temat, ze szczególnym uwzględnieniem bieżących kontrowersji, podejścia teoretycznego i praktycznego do zagadnienia, nierozwiązanych problemów itp., uwzględniające właściwie dobrane piśmiennictwo.
Prace kazuistyczne: szczegółowe opisy procesu diagnozowania i/lub leczenia 1-3 pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem nietypowych lub trudnych aspektów terapii opisanego przypadku, w zakresie tematów klinicznych szczególnie interesujące dla czytelników „OTR”.
Krótkie doniesienia: niezbyt długie opisy wybranych rozwiązań klinicznych w przypadku konkretnych problemów, ewentualnie nowe odkrycia, jeszcze niepotwierdzone eksperymentalnie.
Forum dyskusyjne: uzasadnione opinie na dany temat i/lub zalecenia dla praktyki klinicznej, sprawy prawne, sprawy dotyczące zawodu ortopedy.
Artykuły historyczne: prezentacja ważnych postaci, nurtów i postępów w dziedzinie ortopedii, zwłaszcza w Polsce.

Stałe Działy: Strony Prezesa, Listy do Redakcji, Sprawozdania, Komunikaty.

W każdym wydaniu publikowanych jest  od 10 do 12 prac, udział poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:
Artykuły oryginalne –  ok. 70% – 80%
Artykuły przeglądowe – ok. 10%
Pozostałe kategorie – ok. 10%

ortopedia_wykres