Konferencja Naukowo – Szkoleniowa

KOMPLEKSOWE LECZENIE CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW

Konferencja odbędzie się w dniach

26-27.05.2017 r.

w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej  PAN

ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

chzs-konferencja1Informacje szczegółowe
Rejestracja Uczestnika

Zgłoszenie Prezentacji
Zgłoszenia dla Sponsorów i Wystawców

Zagadnienia związane z profilaktyką i leczeniem Choroby Zwyrodnieniowej Stawów (ChZS), które zostaną ujęte w poszczególnych Sesjach Naukowych:
patologia chrząstki stawowej – główne przyczyny rozwoju ChZS, leczenie bólu (patomechanizm bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawów, metody alternatywne i komplementarne, drabina analgetyczna i in.), nowoczesna diagnostyka obrazowa, rehabilitacja i fizjoterapia (w tym telerehabilitacja), zastosowanie ortobiologii w profilaktyce i leczeniu, żywieniowe i środowiskowe uwarunkowania predysponujące  do występowania ChZS, leczenie farmakologiczne (doustne – w tym NLPZ, miejscowe, iniekcyjne – wewnątrzstawowe, okołostawowe, okołonerwowe), badania z wykorzystaniem w terapii dostępnych metod i środków (glikozaminoglikany-chondroityna i glukozamina, kolagen, kwas hialuronowy, sterydy, komórki macierzyste i in.), genetyka i epigenetyka – możliwości w diagnostyce i terapii ChZS, prezentacja wyników badań laboratoryjnych (np. na zwierzętach), leczenie uzdrowiskowe, psychologiczne aspekty ChZS,metody komplementarne i alternatywne w leczeniu ChZS.

Zachęcamy do czynnego udziału w Konferencji i składania streszczeń  prac/wystąpień w obszarze przedstawionej powyżej tematyki.

Założenia programowe Konferencji:

– każda Sesja Naukowa rozpocznie się Wykładem Wprowadzającym (Wykładem na zaproszenie). Pozostałe prezentacje pozostają zarezerwowane dla Uczestników, którzy zgłoszą formalnie swój czynny udział, przysyłając streszczenie uwzględniające powyższą tematykę;

Warsztaty Terapeutyczne będą obejmowały szkolenia w zakresie: diagnostyki praktycznej USG wybranych odcinków narządu ruchu, iniekcji dostawowych, okołostawowych i okołonerwowych (praktyka z wykorzystaniem fantomów i kadawerów) wykonywanych pod kontrolą USG, możliwości diagnostyczne i terapeutyczne metody McKenziego i osteopatii w profilaktyce i terapii Choroby Zwyrodnieniowej Stawów i in

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Program Ramowy

26 maja (piątek)

Godz. I dzień
10:00-12:00 Sesja I
12:00-12:20 Przerwa kawowa
12:20-14:30 Sesja II
14:30-15:30 Przerwa obiadowa
15:30-17:00 Sesja III
17:00-17:20 Przerwa kawowa
17:20-19:00 Sesja IV
20:00… Spotkanie koleżeńskie
   
   

27 maja (sobota)

Godz. II dzień
09:00-11:30 Sesja V
11:30-12:00 Przerwa kawowa
12:00-14:00 Sesja VI
14:00-15:00 Przerwa obiadowa
15:00-20:00 Warsztaty terapeutyczne
15:00-17:00 Warsztat I
17:15-18:30 Warsztat II
18:45-20:00 Warsztat III

REJESTRACJA UCZESTNIKA

 


Rejestracja Uczestnika

Nazwisko i imię
Tytuł – stanowisko, specjalizacja
Numer Prawa Wykonywania Zawodu (dot. lekarzy)
Miejsce pracy (nazwa, adres)
Adres do korespondencji
Tel.:
e-mail:
OPŁATY (proszę zakreślić wybrane odpowiedzi)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komitet
Organizacyjny Kongresu – na potrzeby Kongresu.

  Termin I

(do 10.03.2017 r.)
Termin II 

(od 11.03.2017 r.)
Termin III

(na miejscu)
Uczestnicy: 300zł 400zł 500zł
Emeryci: 200zł 300zł 400zł
Studenci: 100 zł 150zł 400zł

WSZYSTKIE opłaty należy dokonywać na konto:

Komitet Organizacyjny Kongresu, Al. St. Zjednoczonych 72/176, wejście E,
04-036 Warszawa
Konto: 12 1560 0013 2447 1933 3801 0002 – z dopiskiem Konferencja ChZS 2017

KARTĘ UCZESTNICTWA należy przesłać drogą elektroniczną (formularz zgłoszenia
on-line dostępny na stronie internetowej), ew. faxem lub pocztą na adres Komitetu
Organizacyjnego.

04-036 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 72/176, wejście E

tel./fax: (22) 834 67 72, tel. 405 42 72, kom. 601 22 78 99, e-mail: kongresy@medsport.pl

Dane do wystawienia faktury VAT:
Nazwa firmy lub imię i nazwisko
Adres
NIP

ZGŁOSZENIE PREZENTACJI

Zgłoszenie Prezentacji

Nazwisko i imię:
Tytuł – stanowisko, specjalizacja:
Afiliacja:
Tytuł pracy:
Streszczenie (do 1800 znaków):

Telefon:
E-mail:


ZGŁOSZENIE DLA SPONSORÓW I WYSTAWCÓW

OFERTA PARTNERSTWA, SPONSORINGU I PROMOCJI

 1. SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI – ZŁOTY SPONSOR
 1. Przyznanie tytułu SPONSOR GŁÓWNY (tylko 1 Firma);
 1. Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach organizacji Konferencji, materiałach konferencyjnych (logo na teczce i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach konferencyjnych wręczanych wszystkim uczestnikom Konferencji, reklama w programie i zeszycie streszczeń – Suplement OTR);
 2. Umieszczenie podczas Konferencji w centralnym miejscu sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach banerów i roll-up’ów Sponsora (różnice w formatach w zależności od pakietu);
 3. Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, miejsce okładkowe – IV) oraz w numerze  okolicznościowym (poświęconym tematyce Konferencji) wydaniu czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”; plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, miejsce okładkowe – IV);
 4. Możliwość bezpłatnego zamieszczenia informacji reklamowej w 4 czasopismach naukowych o najwyższej randze naukowej w rankingu MNiSW (Medycyna Sportowa, Acta Neuropsychologica, Journal of Combat Sports and Martial Arts);
 1. Możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów/usług podczas obrad – 15 minut;
 2. Promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Konferencji;
 3. stoisko wystawowe o pow. 15 m² w trakcie Konferencji  ;
 4. Baner reklamowy na głównej e-stronie Konferencji – od momentu podpisania umowy do końca 2017 roku;
 5. inne formy sponsoringu zaproponowane przez SPONSORA GŁÓWNEGO – do negocjacji indywidualnych (np. audiobooki itp.).

Warunki finansowe sponsoringu:

SPONSOR GŁÓWNY – 40.000 PLN

Wszystkie reklamy są zaplanowane w większym formacie, niż w przypadku innych SPONSORÓW.

 1. SPONSOR KONFERENCJI – SREBRNY SPONSOR
 2. przyznanie tytułu SPONSORA SREBRNEGO (max. 3 Firmy);
 1. Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach organizacji Konferencji, materiałach konferencyjnych (logo na teczce i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach konferencyjnych wręczanych wszystkim uczestnikom Konferencji, reklama w programie i zeszycie streszczeń – Suplement OTR);
 2. Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, miejsce okładkowe – II) w numerze  okolicznościowym (poświęconym tematyce Konferencji) wydaniu czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”; plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, miejsce okładkowe – II);
 3. Umieszczenie podczas Konferencji w centralnym miejscu sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach banerów i roll-up’ów Sponsora (różnice w formatach w zależności od pakietu);
 4. możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów podczas obrad – 10 minut;
 5. promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Kongresie;
 6. stoisko wystawowe o pow. 10 m²  w trakcie Konferencji  ;

Warunki finansowe sponsoringu:

SREBRNY SPONSOR  – 25.000 PLN

 1. SPONSOR KONFERENCJI – BRĄZOWY SPONSOR
 2. przyznanie tytułu SPONSORA;
 1. Umieszczenie oficjalnego Logo Sponsora na wszystkich materiałach i dokumentach drukowanych w ramach organizacji Konferencji, materiałach konferencyjnych (logo na teczce i oddzielnej informacji o Firmie i jej produktach w materiałach konferencyjnych wręczanych wszystkim uczestnikom Konferencji, reklama w programie i zeszycie streszczeń – Suplement OTR);
 2. Umieszczenie podczas Konferencji w centralnym miejscu sali obrad oraz w innych uzgodnionych miejscach banerów i roll-up’ów Sponsora (różnice w formatach w zależności od pakietu);
 3.  Reklama Sponsora (w wymiarze 1 strona kolor, wew. pisma) w numerze  okolicznościowym (poświęconym tematyce Konferencji) wydaniu czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”; plus reklama w Suplemencie (program + streszczenia; A4 kolor, wew. pisma);
 4. możliwość prezentacji SPONSORA i jego produktów podczas obrad – 5 minut;
 5. promocja pośrednia SPONSORA w mediach, wraz z informacjami o Konferencji  ;
 6. stoisko wystawowe o pow. 8 m² w trakcie Konferencji  ;

 

Warunki finansowe sponsoringu:
BRĄZOWY SPONSOR – 15.000 PLN

IM WCZEŚNIEJ TYM DŁUŻEJ!

ponieważ od momentu podpisania umowy na wszelkich informacjach na temat Konferencji

pojawi się logo Sponsora!

ISTOTNE INFORMACJE DODATKOWE

Przyjęcie tytułu SPONSORA gwarantuje także dodatkowe profity związane z promocją Konferencji   realizowaną przez organizatorów w ramach innych, zaplanowanych działań niezwiązanych bezpośrednio z Kongresem, które umożliwią dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców ze środowiska medycznego i sportowego poprzez:

– działalność wydawniczą w obszarach niezwiązanych z Kongresem;

– możliwość wysyłki komunikatu na prywatne adresy lekarzy różnych specjalności i fizjoterapeutów (baza ok. 11 tys. rekordów), do których, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, nie mają dostępu inne podmioty.

Informacje dla Wystawcy:

Cena 1 m² powierzchni   => 500 zł + VAT 23%  *

(Dodatkowe wyposażenie na stoisku (bezpłatne): np. stoliki/  krzesła)

*min. powierzchnia stoiska => 6m²

UWAGA:

przy całkowitej opłacie udziału dokonanej w terminie:

do 10.03.17 r. – rabat w wysokości 10%

do 10.04.17 r. – rabat w wysokości 5%

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYSTAWIE

Dane wystawcy:
Nazwa wystawcy:
(dokładna nazwa firmy do zamieszczenia w alfabetycznym spisie wystawców)

Dane do faktury:
Firma: NIP:
Adres:
Kod pocztowy: Miasto:

Adres korespondencyjny do wysłania faktury jeśli jest inny niż adres siedziby:
Firma:
Adres:
Kod pocztowy:
Miasto:

Dane osoby do kontaktu:
Imie i nazwisko:
Telefon komórkowy:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Zamawiam wskazaną poniżej powierzchnię ekspozycyjną pod stoisko (min. 6 m2)

  Wybieram Cena 1m2 powierzchni Łącznie (m2)
A. Stoisko Tak 500 zł + VAT 23%
B. Dodatkowe wyposażenie na stoisku (bezpłatne): np. stoliki, krzesła Tak    

UWAGA: przy całkowitej opłacie udziału dokonanej w terminie:
do 10.03.br. - rabat w wysokości 10%
do 10.04.br. - rabat w wysokości 5%
MIEJSCE NA DODATKOWE SUGESTIE I UWAGI FIRMY/WYSTAWCY

Warunki płatności
1. Całkowita wpłata na konto organizatora po otrzymaniu faktury pro-forma, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Kongresu.
Komitet Organizacyjny: Al. St Zjednoczonych 72/176, 04-036 Warszawa,
Nr Konta: 12 1560 0013 2447 1933 3801 0002